Wheelers Books
Refine By
Publication Date
Fiction / Non-Fiction
  Age
   Format
    Extended Format
    Show Large Print:
    Category
     Publication Country
      Latest Additions
      Language
       Price
       -

       Books published by Qanun

       Stock Availability: Sort by: View:

       Total 6 jump to: go
       Casarat
         

       Casarat (Trade Paperback / Paperback)

       By Osho

       • RRP: $49.50
       • $49.50
       • In Stock US

       Casarat kitabi casaratli yasamagin vacibliyindan va aslinda, casaratin o qadar da atin sahib olunacaq insani keyfiyyat olmadigindan bahs edir. Oxucularina m raciatda, aksar hamkarlarindan farqli olaraq, z ndanrazi yazar adasiyla deyil, hamisa yaxin dost, sirdas, yoldas prizmasind...an yanasan Osho bu kitabinda da b t n d nyada har kasin anlaya bilmayacayi darin falsafi masalalar kimi qiymatlandirilan m vzulara sada dilla aydinliq gatirarak oxuculariyla b l s b. Budda, Taodan misal akdiyi qadar M vlanadan, Hallac M nsurdan, Molla Nasraddindan bela rnaklar verarak ham Qarb, ham da Sarq oxucusunun rayina yol tapan m allifin bu kitabi da aksar kitablari kimi insan, onun daxili alaminin necaliyi, aslinda, har kasin saf, casaratli, d r st oldugu halda, xarici amillar tarafindan korlanmasi haqqindadir. Casarat kitabinin qahramani SAN`san. Bali, mahz, ela SAN!
       Read more

       ISBN 9789952365795
       Released AU 1 Jan 2018
       Publisher Qanun
       Interest Age General Audience
       Language (Azerbaijani)
       Availability
       Internationally sourced; ships 6-14 working days
       View details for this title
       Az Paltolu Madonna
        

       Az Paltolu Madonna (Trade Paperback / Paperback)

       By Sabahaddin, Ali

       • RRP: $49.50
       • $49.50
       • In Stock US

       Is tapmaq istayan bir ganc ke mis maktab yoldasinin k mayi ila bankda isa d zalir. Orada mazlum, talesizbir qoca - hayati maglubiyyatlarla dolu Raif afandi ila tanis olur. Sonralar mr n n son g nlarini yasayan qocaya hayan olmaq istayan ganc bir g n onun g ndaliyini varaqlayir. V...a b t n haqiqatlara da ela bu g ndalik g zg tutur. Ganc yaslarinda Raif afandi atasinin sanatini davam etdirmak n Berlina yollanir. Burada incasanata olan maragi onu rasm qalereyasina getmaya havaslandirir. Qalereyadadaki tablolardan birina heyranliqla tamasa edan Raif tez-tez bura galib Xaz paltolu qadin in portreti qarsisinda seyra dalir. Rasmin m allifi Mariya Puder adli bir xanimdir va o, bir g n bu ganci kanardan izlamaya son qoyub ona yaxinlasir. S hbat etdiyi qadinin portretin sahibi oldugunu yrananda isa Raifin hayati bir daha geri d n s olmayacaq sakilda dayisir.
       Read more

       ISBN 9789952265750
       Released AU 24 Jan 2018
       Publisher Qanun
       Interest Age General Audience
       Language (Azerbaijani)
       Availability
       Internationally sourced; ships 6-14 working days
       View details for this title
       Qafqazin on iki sirri
         

       Qafqazin on iki sirri (Trade Paperback / Paperback)

       By Bay, Asad

       • RRP: $49.50
       • $49.50
       • In Stock US

       Baki neft milyon usunun xasta oglu atasinin izni ila s d qardasi Ali bayla birlikda yay tatilini onlarin kandinda - Qafqazin uzaq bir dag aulunda ke irmaya gedir. Yeniyetmalar qoca bir xadimin m sayiati ila qadim bir d nyaya, cangavarliyin hakimiyyatdan, sairliyin zadaganliqdan s...t n tutuldugu daglar diyari Dagistana yola d s rlar... Bu, Asad Bayin ikinci kitabidir. Ingilis dilinda ilk dafa 1931-ci ilda ap olunmus asarda m allif z g rd klarina va Sarq tasavv rlarina asaslanaraq Qafqazin nahang manzarasini yaradir, onun xalqlari va adat-ananalari haqqinda genis malumat verir. Bazan, hatta elmi daqiqliyi iddia etmasa da, tasirli bir dilla bu diyarin nainki on iki sirrini, min bir sirrini da a ir. Tez-tez taxayy l n n g c ila, qalbinin va ruhunun cazibasi ila mr ndan ke an g nlarini canlandirir, bir vaxt usaq kimi yasadiqlarini, sevdiklarini sahifalara k r r, zangin badii detallarla oxucu maragini asir edan etnoqrafik yol xaritalari cizir.
       Read more

       ISBN 9789952268096
       Released AU 1 Jan 2018
       Publisher Qanun
       Interest Age General Audience
       Language (Azerbaijani)
       Availability
       Internationally sourced; ships 6-14 working days
       View details for this title
       XXI asr ucun 21 dars
         

       XXI asr ucun 21 dars (Trade Paperback / Paperback)

       By Noah Harari, Yuval

       • RRP: $49.99
       • $49.99
       • In Stock US

       Yuval Harari anlasilmasi g ndan-g na atinlasan yasadigimiz bu d nyadan yazir. Insanliq z n n va m haribasi, ekoloji falakat va texnoloji qazalar tahl kasindan neca xilas eda bilar? Yalan xabarlar epidemiyasi ila m bariza aparmaq iqtidarindayiqmi? D nyada hansi sivilizasiyalar dom...inantliq edir - Sarq, Qarb? Terrorizma qarsi hansi tadbirlari g rmaliyik? M allif z namaxsus aydin fikirlarla diqqatimizi bug nk d nyamizin heyratamiz problemlarina calb edir. Kitabin asas hadafi oxucunun fikrini d nyadaki daimi va tahl kali dayisikliklara y naltmak, ham da onda hayat qabiliyyatini g clandirmak, rahmdillik hissini va kritik d s nma vardislarini inkisaf etdirmakdir.
       Read more

       ISBN 9789952365894
       Released AU 1 Jan 2018
       Publisher Qanun
       Interest Age General Audience
       Language (Azerbaijani)
       Availability
       Internationally sourced; ships 6-14 working days
       View details for this title
       Kimyagər
        

       Kimyagər (Trade Paperback / Paperback)

       By Coelho, Paulo

       • RRP: $49.50
       • $49.50
       • In Stock US

       Kimyagar - Braziliya yazi isi Paulo Coelhonun an mashur asarlarindan biridir. O, d nyada milyonlarla insanin sevimli kitabidir. Ganclar xayalparast olurlar, arzulamaqdan qorxmurlar, onlar n har sey al atandir. Lakin zaman ke ir, sirli bir g c n talqini ila onlar arzularini hayata... ke ira bilmirlar. Insanin yegana haqiqi borcu - z taleyina, arzusuna qovusmaga alismaqdir... - bunu Coelho deyir. Artiq kulta evrilan bu roman z oxucusunun hayatini dayismaya qadir olan bir asardir.
       Read more

       ISBN 9789952360424
       Released AU 1 Jan 2018
       Publisher Qanun
       Interest Age General Audience
       Language (Azerbaijani)
       Availability
       Internationally sourced; ships 6-14 working days
       View details for this title
       Ali va Nino
         

       Ali va Nino (Trade Paperback / Paperback)

       By Said, Qurban

       • RRP: $49.99
       • $49.99
       • In Stock US

       Bu kitab adabiyyatimizin zirvalarindan biridir. D nyanin 33 dilina tarc ma olunub va 55 lkada nasr edilib. Aksar Avropa lkalarinda Asrin romani kimi bestseller zirvasina y ksalib. Asardaki hadisalar Rusiya inqilabi, m staqil va demokratik Azarbaycanin qurulmasi va Qizil Ordunun B...akini isgal etdiyi d vrlari ahata edir. Hadisalarin carayan etdiyi asas makan isa taraqqi etmis Qarb va gerida qalmis Sarqin qovusdugu Bakidir. Ali xan rus maktabinda tahsil alan asilzada m salman gancidir. Ailasinin tamamila sarq-m salman adat-ananalarina sadiq olmasina baxmayaraq, Ali oxudugu maktab va Qarb-xristian d nyasina maxsus olan g rc qizi Ninoya basladiyi mahabbatinin tasirindan Avropa tasirina maruz qalmisdir. Lakin bununla bela m allif z acdadlarinin adat-ananalarina mr boyu sadiq qalacaq, Azarbaycanin m staqilliyi ugrunda hayatini qurban veracak asl azarbaycanli vatanparvar ganc Ali obrazini yaradir.
       Read more

       ISBN 9789952266528
       Released AU 1 Jan 2018
       Publisher Qanun
       Interest Age General Audience
       Language (Azerbaijani)
       Availability
       Internationally sourced; ships 6-14 working days
       View details for this title
       Total 6 jump to: go

       Index by Publisher Name